ترازو تحت ویندوز TA8000 با پرینتر تو گلویی
مدت زمان اعتبار فروش آنلاین برای فروشگاه مورد نظر به اتمام رسیده است.